Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury szkolnej w Kambii i Rokupr w Dystrykcie Kambia (Sierra Leone) (moduł 2) w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2022 r. 

Termin realizacji projektu: 01.01.2023-31.10.2023

Cele bezpośrednie projektu:

  1. Usuwanie barier w dostępie do edukacji i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci i młodzieży szkolnej w społeczności lokalnej miejscowości Rokupr ze szczególnym uwzględnieniem dziewczynek, dzieci niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty wraz z zakończeniem finansowania przy pomocy środków dostępnych w projekcie poprzez remont istniejącej infrastruktury szkolnej (4 parterowe budynki). Beneficjenci uzyskają dostęp
    do wyremontowanych miejsc, w których będą mogli się uczyć, co pozytywnie wpłynie na ich szanse życiowe w dalszej przyszłości (walka z ubóstwem). Pomieszczenia szkolne stworzą przyjazne miejsce do zdobywania edukacji przez osoby zagrożone lokalnie wykluczeniem społecznym: dziewczynki
    czy niepełnosprawni. Wpłynie to także na integrację społeczności lokalnej oraz na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z uwagi na płeć czy niepełnosprawność.
  2. Zwiększenie dostępu do usług energetycznych poprzez montaż OZE, co nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji braku stałego dostępu do prądu i przyczyni się do poprawy sytuacji beneficjentów.
  3. Podnoszenie poziomu i jakości edukacji poprze wyposażenie klas szkolnych w komputery i cały osprzęt informatyczny. Pozwoli to stworzyć warunki do organizacji zajęć lekcyjnych z informatyki. Dostęp do zajęć informatycznych i wpłynie na jakość i efektywność nauczania oraz na walkę z wykluczeniem cyfrowym afrykańskich dzieci.
  4. Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej poprzez remont boiska do siatkówki i koszykówki, co wpłynie na zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.

 

Logo Foter                   Logotyp Polski   Zgodny Z Księgą Znaku 300x243

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”