Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury szkolnej w Kambii i Rokupr w Dystrykcie Kambia (Sierra Leone) w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2022 r. 

Termin realizacji projektu: 01.07.2022-31.12.2022

Cele bezpośrednie projektu:

1.Usuwanie barier w dostępie do edukacji i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci i młodzieży szkolnej w lokalnej społeczności Kambii i Rokupr ze szczególnym uwzględnieniem dziewczynek, dzieci niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę nowych pomieszczeń szkolnych oraz remont istniejącej infrastruktury. Beneficjenci uzyskają dostęp do nowych i odnowionych miejsc, w których będą  mogli się uczyć, co pozytywnie wpłynie na ich szanse życiowe w przyszłości (walka z ubóstwem). Dodatkowe pomieszczenia szkolne stworzą nową przestrzeń do zdobywania edukacji przez osoby zagrożone lokalnie wykluczeniem społecznym: dziewczynki i niepełnosprawni. Wpłynie to także na integrację społeczności lokalnej oraz na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z uwagi na płeć i niepełnosprawność. 

2.Podnoszenie poziomu i jakości edukacji poprzez zmniejszenie liczby uczniów w klasach, zabezpieczenie warunków do organizacji działań pozalekcyjnych oraz poprawę warunków na skutek budowy nowych pomieszczeń szkolnych i remontu dotychczasowych, co pozytywnie wpłynie na jakość i efektywność nauczania.

3.Poprawa warunków sanitarnych wraz z zapewnieniem stałego dostępu do czystej wody bieżącej, który zostanie zagwarantowania przez budowę studni z infrastrukturą towarzyszącą w szkole w Kambi oraz remont istniejącej infrastruktury sanitarnej w 2 szkołach w Rokupr.

4.Zwiększenie dostępu do usług energetycznych poprzez montaż OZE, co nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji braku stałego dostępu do prądu i przyczyni się do poprawy sytuacji beneficjentów. Działania doprowadzą do rozbudowy, naprawy i unowocześnienia zdewastowanej i niestarczającej infrastruktury szkolnej.

Logo FoterLogotyp Polski   Zgodny Z Księgą Znaku 300x243

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”