Podprogram 2021 PLUS

Uzupelniony Plakat 2021 Plus Do Umieszczenia Na Stronie Glowniej CP

Warsztaty (*.pdf 45kB)
Lista placówek prowadzących podprogram (*.pdf 25 kB)

 

Podsumowanie realizacji Podprogramu 2021 Plus

We wrześniu 2023 roku Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zakończyła dystrybucję żywności i realizację działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2021 Plus.
Wolontariusze i pracownicy Organizacji Partnerskich Lokalnych wydali osobom potrzebującym 11192 paczek i 69549 posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus. Realizacja Podprogramu była możliwa dzięki oszczędnościom powstałym w związku z realizacją całej Perspektywy. Od kwietnia do września 2023 roku artykuły spożywcze trafiły do ponad 7000 osób ubogich zakwalifikowanych do programu.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały m.in.:
  1. makaron jajeczny świderki
  2. szynkę wieprzową mieloną
  3. powidła śliwkowe
  4. cukier biały
  5. mleko UHT
  6. olej rzepakowy

Pomoc można było uzyskać w ponad 28 punktach wydawania żywności.  Były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2021 Plus objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne. Pomoc otrzymać mogły osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód miesięczny nieprzekraczający 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej). Warto podkreślić, że tak jak w Podprogramie 2021 Plus paczki i posiłki wydawano uchodźcom z Ukrainy.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalne przeprowadziły 52 warsztaty w sumie dla ponad 1180 uczestników.
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas pozwalały uczestnikom nauczyć się samodzielnego i ciekawego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Program warsztatów dopasowany był do grupy odbiorców i obejmował różne formy zajęć: prezentacje, ćwiczenia w podgrupach, „burzę mózgów”, przygotowywanie potraw według przepisów, indywidualne zadania.

Odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących niefinansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono działania na rzecz włączenia społecznego, m.in. wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją (np. osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

 

 

Program współfinansuje Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Fead Komisja Europejska

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”